Tietosuojaseloste

Tämä on Juhlatalo Tapiola Oy:n rekisteriseloste ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Kyseisten rekisterien rekisterinpitäjänä toimii

Juhlatalo Tapiola Oy
Y-tunnus 3359769-1
Karhunkatu 71
33530 Tampere

Yhteyshenkilö ja rekisteristä vastaava Miina Kivelä, info@juhlatalotapiola.fi.  Kaikki yrityksessä henkilötietoja käsittelevät toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

REKISTERI JA SIIHEN KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Rekisterissämme säilytetään tiloja varanneiden henkilöiden tai organisaatioiden tietoja sekä tapahtumiin ilmoittautuneiden tai uutiskirjeen tilanneiden asiakkaiden tietoja. Säännönmukaisina tietolähteinä toimivat rekisteröidyt itse. Tietoja saadaan varauksen, ilmoittautumisen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä asiakkaalta itseltään tai muussa asiakaspalveluun liittyvässä tilanteessa, jossa asiakas itse antaa tietojaan. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
Markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Markkinointiluvat

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Juhlatalo Tapiolan ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA OIKEUDET

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään pääasiassa tilavarauksia koskevassa viestinnässä, tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä sekä Juhlatalo Tapiolan uutiskirjeen lähettämissä.

Rekisteröityä koskevat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Rekisteröidyllä on tietoihinsa tarkistusoikeus, vastustamisoikeus, poisto- ja oikaisuoikeus sekä mahdollisuus tehdä suoramarkkinointikielto. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa tietojen säilyttämiseen, jos tiedot eivät ole asiakkuutta koskevia vaan liittyvät uutiskirjeen tilaamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavana mainitut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n mukaiset perusteet:

  1. Rekisteröity on antanut suostumuksena henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a)
  2. Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
  3. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan kahden vuoden välein, mutta joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viisi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

REKISTERIN SUOJAUS

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja voidaan Suomessa luovuttaa viranomiaisille lain vaatiessa. Uutiskirjeen markkinointirekisteriin tallennettuja käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle, GDPR vaatimuksiin sitoutuneelle ohjelmistolle nimeltä Mailchimp. Lue Mailchimp tietosuojaseloste tästä.

VERKKOANALYTIIKKA JA EVÄSTEET

Käytämme sivustolla evästeitä (cookies). Ne ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla ostokokemusta voidaan parantaa. Osa sivuston toiminnoista vaatii evästeiden käyttöä toimiakseen. Evästeiden käyttö on mahdollista kieltää omalla selaimella tai tiedot on mahdollista poistaa jälkikäteen. Löydät tiedot kieltämiseen ja poistamiseen käyttämäsi selaimesi ohjeista.

Käytämme sivustolla myös kolmansien osapuolien evästeitä kuten Google Remarketingiä ja Facebook Pixeliä. Näitä käytetään sivuston kävijätietojen seuraamiseen, käyttäjäkokemuksen kehittämiseen sekä personoituun markkinointiin. Nämä palvelut keräävät anonymisoitua tietoa vierailustasi ja tietoja ei voida yhdistää sinuun henkilökohtaisesti.

Tietosuojaselosteen laatimispäivä 4.7.2023.